Privacybeleid

Manege Spaarnwoude hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Manege Spaarnwoude houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in ieder geval in dat:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leden of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, leden of leveranciers worden door Manege Spaarnwoude verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • digitale of geprinte communicatie over (branche gerelateerd) nieuws;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht en/of het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Spaarnwoude de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummers;
 • emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Manege Spaarnwoude opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en vervolgens 5 jaar ten behoeve van archief en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Manege Spaarnwoude verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Spaarnwoude de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Manege Spaarnwoude opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholdercontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholdercontacten en/of geïnteresseerden worden door Manege Spaarnwoude verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming;
 • afgifte visitekaartje;
 • en/of via koppeling op Sociaal Media

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Spaarnwoude de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, tussenvoegsel, achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummers;
 • emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Manege Spaarnwoude opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholdercontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Manege Spaarnwoude verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Spaarnwoude de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummers;
 • emailadres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • bsn-nummer;
 • burgerlijke staat;
 • bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Manege Spaarnwoude opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd/periode van de arbeidsovereenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving/relatiebeheerprogramma;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het verzorgen van verzending van geprinte uitgaven of documenten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegeven van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Manege Spaarnwoude bewaart persoonsgegevens/stallingsovereenkomsten niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Manege Spaarnwoude van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!